Disclaimer

Contractwijzer  heeft als doel om bezoekers via de website contractwijzer.nl onafhankelijk en objectief te informeren over de diensten en tarieven van Nederlandse providers van internet, telefonie en tv. Op contractwijzer.nl wordt niets verkocht.

Contractwijzer, onafhankelijk en objectief


Contractwijzer wordt niet gestuurd door een internet-, telelefonie- of tv- aanbieder. De providers waarvan de diensten op contractwijzer.nl worden genoemd, hebben geen zeggenschap over de activiteiten en over de getoonde informatie op de site. De resultaten van vergelijkingen zijn puur op inhoud en prijs gebaseerd. Contractwijzer is uitsluitend gericht op het zo volledig mogelijk verstrekken van objectieve informatie.

Actualiteit van getoonde gegevens: tarieven, voorwaarden


Tarieven zijn aan verandering onderhevig. Een betrouwbare vergelijking is daarom alleen te maken op grond van de meest actuele gegevens. De tariefinformatie in de database van contractwijzer.nl wordt zo vaak als nodig is ververst, en is dus actueel. Hetzelfde geldt voor informatie over voorwaarden. Tref je onjuiste informatie aan? Laat het ons weten via een mail aan info@contractwijzer.nl.

De informatie op deze site is met zorg en naar beste vermogen samengesteld. Contractwijzer kan echter niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Contractwijzer.nl ontleent de informatie over de geldende tarieven en voorwaarden aan de websites van de aanbieders of tariefinformatie aangeleverd door de aanbieders zelf en kan daarom voor de juistheid van de weergegeven tarieven niet instaan. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen.

Contractwijzer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onvolledigheid of onjuistheid van op deze site weergegeven gegevens, behalve indien deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

Intellectuele eigendomsrechten
De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Contractwijzer en de betreffende providers toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van contractwijzer.nl de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Copyright
Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,  opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Contractwijzer.

Geschillen, toepasselijk recht

Deze website en deze disclaimer zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met gebruik van deze website ontstaan, geschillen over de toepasselijkheid van deze disclaimer daaronder begrepen, zullen worden behandeld door een daartoe bevoegde rechter.